ראשי    /    תקנון

תקנון

                        

תקנון ותנאי שימוש באתר

1. אתר האינטרנט דוקרטו פארם, דומיין: dokarto.co.il (להלן: "האתר") , משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

2. בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת דוקרטו סחר בע"מ ח.פ 514545201 (להלן: "החברה" )

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב.

4. כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן והלקוח מסכים לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. לכן אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

5. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

6. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

7. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.

10. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

11. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.

12. בעלות
למשתמש לא יהיו כל זכויות על בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.

13. זכויות יוצרים
כל המידע המצוי באתר (להלן: "המידע"), לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.

14. סימני מסחר
סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל החברה) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

15. אחריות
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS).
בכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:
15.1 המידע והחומר המצוי באתר;
15.2 לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;
15.3 לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
15.4 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר;
15.5 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;
15.6 זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו;
החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.
החברה מדגישה בזאת כי פעילות רכישת מוצרים שונים ו/או התשלום בגינם דורשת אחריות מיוחדת והם נעשים על דעת ובאחריות המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.
15.7 לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן;
15.8 למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתר, בכל צורה שהיא, אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם;
15.9 למידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.
15.10 אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
15.11 מובהר כי למנהלי / עורכי / כתבי האתר קיימת החזקה ו/או עשויה להיות החזקה במניות ו/או בניירות ערך, הנסקרים במוצרים המתפרסמים באתר ו/או קשרים עסקיים ו/או אחרים לגופים ו/או תאגידים בעלי עניין ופעילות במוצרים והשירותים באתר.

16. שינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את תקנון האתר, השירותים, או חלקים מהם, עם או ללא הודעה. במקרה כזה החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לכל גורם שהוא מראש. לגולש/צרכן/לקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

17. רכישה
17.1 כדי לבצע הזמנה של מוצר ו/או שירות על הלקוח לבחור ו/או להקליד באתר באופן עצמאי ועל אחריותו הבלעדית פרטים בסיסיים כגון פרטי מוצר, שם מלא של הלקוח, כתובת הלקוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר נייד, פרטי כרטיס אשראי ועוד. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות על הלקוח להקפיד על בחירת ו/או הקלדת הפרטים הנכונים, שאם לא כן לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה.

17.2 לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, יובהר ויודגש כי אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי והספקים הינה תנאי הכרחי לאישור ההזמנה. הפעולה תחשב כהזמנה בפועל רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי וחיוב כרטיס אשראי הלקוח בפועל.

17.3 אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי החברה ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’.

17.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.

 

18. אספקה ומשלוחים
18.1 החברה ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה והמשלוח הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. יובהר ויודגש כי מדיניות האספקה והמשלוח משתנה ממוצר למוצר ומשירות לשירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מדיניות אספקה ומשלוח לכל מוצר ו/או שירות בנפרד על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי הצורך ליידע גורם כלשהוא מראש. לגולש/צרכן/לקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

18.2 אין לראות בחברה ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או
לאי אספקה אשר נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות, אירועים רפואיים, הטלת סגרים מקומיים/ארציים, מניעת ו/או הגבלת מסחר מקומית/ארצית, מניעת ו/או הגבלת תנועה מקומית/ארצית, מניעת ו/או עיכוב טיסות/הפלגות/שייט, מניעת ו/או עיכוב הגעת סחורות וטובין למדינת ישראל וכל הגבלה או סיבה העלולה לפגוע באספקת המוצר/שירות וכיוצ”ב.

18.3 החברה ו/או הספקים (לפי העניין) יפעלו ככל האפשר לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, תוך התנאים המופיעים בתנאי המשלוח.

18.4 באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ובטוח, אשר יתואם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

18.5 התקנון של כל גוף באמצעותו החברה או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מבצע פעולה באתר

18.6 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, ימי מנוחה וכו').

18.7 במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, החברה תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

18.8 רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחברה/ספק, רק אם על פי מדיניות החברה/ספק ניתן לעשות זאת. יובהר ויודגש כי מדיניות האספקה והמשלוח משתנה ממוצר למוצר ומשירות לשירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מדיניות אספקה ומשלוח לכל מוצר ו/או שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי הצורך ליידע גורם כלשהוא מראש. לגולש/צרכן/לקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה, בכפוף להימצאותו במלאי. במידה ורוכש לא יאסוף את המוצר עד 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה, תשמר לחברה הזכות הבלעדית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את רכישתו. לגולש/צרכן/לקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

19. מבצעים

19.1 מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתחיל, לשנות, להפסיק את המבצעים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן התראה מוקדמת וללא צורך ליידע מראש גורם כלשהו .

19.2 כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי לפי המוקדם מבניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

20. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן,
התשמ”א - 1981.

20.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי החברה תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית וזאת בתנאי שמדובר במוצר שמחירו עולה על 50 ₪ ובתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. יודגש כי חיבור המוצר לחשמל, גז, מים ייחשב גם הוא כשימוש.

20.2 עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.

20.3 כנגד החזרת המוצר ע"י הצרכן ( או במקרה ביטול עסקה טרם אספקה), יינתן החזר כספי של התמורה ששולמה. החזרת התמורה כנ"ל תתבצע באופן הקבוע בתקנות הנ"ל. מהתמורה שתוחזר ינוכו דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך. אם אמצעי התשלום עבור העסקה היה כרטיס אשראי וחברת כרטיסי אשראי או גוף אחר גבו ממפעיל האתר תשלום בעד הסליקה ינוכה גם סך זה.

20.4 במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל החברה, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין החברה מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.

20.5 בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי החברה ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

20.6 זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:

– במידה והמוצר הינו “טובין פסידים” כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.

– במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

– כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות וכדומה.

20.7 הלקוח רשאי לבטל רכישת שירות, אם טרם הוחל בנתינתו, וזאת תוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

20.8 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

20.9 האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן.

20.11 האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

20.12 החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

– במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

– במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

– אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו.

– אם יתברר לחברה ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

20.13 הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

20.14 אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

20.15 החברה תאפשר החלפת מוצרים שנרכשו באתר בכפוף למדיניות ההחלפות הקיימת אצל הספקים השונים בכל מוצר ומוצר. המוצר יוחלף לאחר שיגיע בשלמותו, באריזתו המקורית, טרם בוצע בו שימוש כלשהו וללא כל נזק, אל הספק או משרדי האתר, לאחר תיאום עם נציגינו ולא יאוחר מ- 14 יום מיום שליחתו אל הקונה. עלויות משלוח באם קיימות, יחולו על הקונה מחליף המוצר בלבד. החלפה, באם מתאפשרת, הינה חד פעמית.

20.16 לא תתאפשר החזרת מוצר/ביטול עסקה במקרה שאיננו עומד בתנאים הנ"ל, או כשמדובר במוצר שהצרכן ביקש שיסופק לו במועד מאוחר מ – 6 חודשים מיום ההזמנה והצרכן מבקש לבטל את העסקה/להחזיר המוצר, אחרי מועד האספקה, או כאשר אמצעי התשלום עבור העסקה היו תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, או כאשר לא חל חוק הגנת הצרכן.

17. שונות

17.1 על ההתקשרות בין המזמין לבין החברה דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

17.2 בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט
בתל אביב-יפו בלבד.

ט.ל.ח.

 

 

למידע נוסף וקבלת הצעת מחיר
 
* שדה חובה
Copyright © 2022 all rights reserved | נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות